ما د سوداګریز وړاندیز لپاره یو باوري شخص ته اړتیا درلوده Professional

5 months ago Services Kabul   51 views

Af500

  • ma-d-sodariz-oandiz-lparh-io-baory-shkhs-th-atia-drlodh-big-0
  • ma-d-sodariz-oandiz-lparh-io-baory-shkhs-th-atia-drlodh-big-1
  • ma-d-sodariz-oandiz-lparh-io-baory-shkhs-th-atia-drlodh-big-2
Location: Kabul
Price: Af500 Negotiable

سر / مدام،

ښه ورځ هرڅوک. زما نوم ډاکټر سټیو ولسن دی، د بریتانیا څخه. په امریکا کې بیس، زه دلته د سوداګرۍ د وړاندیز لپاره د یو چا سره ملګری لرم. له دې امله، که

هر ډول سوداګریزه مینه واله ده چې هغه ته زما مستقیم بریښنالیک سره زما د بریښناليک ID: Willams_willson @ rediff mail.com سره اړیکه ونیسئ، ترڅو نور جزئيات